Na wniosek p.o. prezesa zarządu PGNIG S.A. Jarosława Wróbla publikujmy sprostowanie o poniższej treści, które zostało przesłane do redakcji Portalu Gazowego.

 

 

 

Sprostowanie

W związku z opublikowaniem w dniu 6 listopada 2020 roku w Portalu Gazowym pod adresem https://portalgazowy.pl artykułu „Wróbel na prezesa PGNiG? PiS ma wątpliwości”, wskazuję, iż zawierał on nieścisłe i nieprawdziwe wiadomości, przez co niezbędne jest jego sprostowanie w sposób odnoszący się do faktów:

  1. Na żadnym etapie nie zostało potwierdzone ani udowodnione, że działania podejmowane przeze mnie nosiły znamiona działań bezprawnych. Nie można przypisać mi działań o charakterze niegospodarnym dot. m.in. wdrożenia centralnego systemu SAP ERP w Polskiej Spółce Gazownictwa. Nie można również przypisać posiadania niejasnych powiązań biznesowych pomiędzy osobami zatrudnionymi w PSG.
  2. Pełniąc funkcję w-ce prezesa zarządu PGNiG, wystąpiłem do rady nadzorczej PGNiG z wnioskiem o wyrażenie zgody na objęcie funkcji członka rady nadzorczej Anwil S.A.
  3. Nie otrzymałem nagrody w wysokości 600.000,00 zł.
  4. Z tego co mi wiadomo nie zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze przeciwko mnie w oparciu o anonimowe zawiadomienie z dnia 8 kwietnia 2020 r.
  5. Nieprawdą jest, że odszedłem z zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa ze względu na brak udzielenia mi absolutorium przez walne zgromadzenie wspólników Polskiej Spółki Gazownictwa.
  6. Bezpodstawne i stanowiące manipulację są stwierdzenia zawarte w artykule, zgodnie z którymi miałbym rzekomo zarządzać reasumpcję głosowania nad absolutorium dla siebie samego i jednocześnie „wyczyścić po sobie papiery”. Wskazać należy, że zgodnie z przepisem art. 231 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium organom spółki (zarówno zarządowi jak i radzie nadzorczej) jest wyłączną kompetencją Zgromadzenia Wspólników. Ponadto, z funkcji Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa zostałem odwołany na początku 2018 r., a Walne Zgromadzenie Wspólników PSG Sp. z o.o. nad udzieleniem absolutorium organom statutowym spółki za 2017 rok głosowało w połowie 2018 roku. Z funkcji Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, zgodnie z jawnymi i publicznie dostępnymi rejestrami, w szczególności wypisem z Krajowego Rejestru Sądowego dla Polskiej Spółki Gazownictwa, zostałem odwołany na początku 2018 r., a do wykreślenia z rejestru doszło w maju 2018 r. (wpis nr 48 z dla spółki Polska Spółka Gazownictwa). Do Rady Nadzorczej zostałem powołany na początku 2020 r., natomiast wpis do rejestru miał miejsce w kwietniu 2020 r. (wpis nr 81 z dnia 24 kwietnia 2020 r. dla spółki Polska Spółka Gazownictwa). Podkreślam, że nie było możliwe udzielenie absolutorium dla zarządu przez radę nadzorczą, a ponadto udzielenie absolutorium dla samego siebie po upływie blisko 2 lat od wykreślenia mnie z funkcji Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie powołania mnie na członka Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa.
  7. Nie miałem ani nie mam żadnego związku z wybuchami gazów, o których mowa w artykule w odniesieniu do współpracy z Polską Spółką Gazownictwa, a w szczególności nie mogę być odpowiedzialny za śmierć jakichkolwiek osób. Niedopuszczalne było połącznie przez redakcję wdrażania systemu SAP, który jest systemem informatycznym wspierającym zarządzanie w dużych i średnich organizacjach różnych branż, z wybuchami gazu.
  8. Niedopuszczalne było powiązanie wybuchów gazów w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa z pełnieniem przeze mnie funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomicznych. Powiązanie to stanowi wyraźne nadużycie i manipulację, gdyż nie byłem w żaden sposób odpowiedzialny za nieszczęśliwe wypadki, jakie miały miejsce w czasie pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. ekonomicznych, a eksploatacja infrastruktury służącej do dystrybucji gazu nigdy nie było w kompetencjach Wiceprezesa ds. ekonomicznych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa w latach kiedy pracowałem w tej Spółce tj. w latach 2003-2013.

Podpis: p.o. Prezesa Zarządu PGNiG Jarosław Wróbel